හැර ගිය ප්‍රේමයේ වේදනාවෙන් මිදී අලුතෙන් ජීවිතේ පටන් ගන්න සූදානම් වෙමුද?

0
28