සුපිරි හෝටලේ රසටම පහසුවෙන් ගෙදර දීම ඉතාමත් රසවත් නාසි ගෝරෙන් හදාගමු.

0
368