ලුණු ඇබුල් පදමට දාල ගලේ කොටල අම්මා හදනවා වගේ පොල්සම්බෝලයක් හදාගමුද?

0
553