ඇස් යට කළු වීම සහ රැළි වැටීම පාලනය කිරීමට ස්වභාවික රූපලාවණ්‍ය සත්කාරයක් සිදු කරගන්නේ මෙහෙමයි

0
493