නත්තල් සුබ පැතුම්..

0
828

නත්තල් සමය අතලඟ.ඉතින් මේ නත්තලේදී ඔබේ ආදරණීයයන් වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් එක්කරන්නට ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වෙනවා.ඉතින් ඒ ගැන ටිකක්වත් වද වියයුතු නැහැ.ඒ අප ඔබ වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් සොයා දෙන නිසාවෙන්.ඉතින් ලස්සනට ටයිප් කරල හැඩ වැඩ කරල යවන්න විතරයි ඔබට තියෙන්නෙ.

 • It is the month of Cakes n Candles, Snow n Songs, Carols n Joys, Laughter n Love, Its DECEMBER. Wishing you a Blessed Month of Christmas!!
 • Joy resounds in the hearts of those who believe in the miracle of Christmas! Wishing you all the peace, joy, and love of the season! Season’s Greetings!
 • Christmas is the Blessed season which engages the whole world in a conspiracy of love!
 • Love came down at Christmas; Love all lovely, love divine; Love was born at Christmas, Stars and angels gave the sign.
 • The journey of Life is with many twists & turns but with faith & courage No obstacle can stop you from reaching your goals keep faith peace & kindness in your heart & you shall always shine. Merry Christmas
 • Lets welcome the year which is fresh and new, Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful Christmas…Merry Christmas
 • When the first snowflakes begin to come down, and the wind whistles sharp and the branches turn brown, I won’t mind the cold, though it numbs my fingers, for it bring the time nearer, when Santa Claus Comes! Merry Christmas
 • I heard the bells on Christmas Day their old, familiar carols plays, and wild and sweet, the word repeat of peace on earth, good will to men!! Merry Christmas
 • Christmas is a great time for extra hugs and cuddles, Love is the magic of Christmas; if you are blessed with children, share with them that special magic, and will spread to others as well. Merry Christmas
 • I want to confess that it’s you who brings all the happiness and joy in my heart! Merry Christmas
 • I have nothing to give you expect my affection, appreciation and admiration. I love you very much my friend. Have a Merry Christmas
 • Wishing you the best during this joyful season. I hope your holidays are filled with festivities and plenty of Merry Enjoyment
 • May al the Sweet magic of Christmas conspire to gladden your hearts and fill every desire. Merry Christmas
 • No Greeting card to give..No sweet flowers to send..No cute graphics to forward..Just A Loving Heart Saying..MERRY CHRISTMAS
 • May this Christmas end the present year on a cheerful note and make way for a fresh and bright new year. Here’s wishing you a MERRY CHRISTMAS

ලස්සන කාඩ් එකකුත් පොඩිත්තො එක්ක එකතුවෙලා හදාගන්න පුලුවන් නම් වැඩේ තවත් වටිනවා.එහෙම නේද?

ඉරේෂා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here