දිනිති චතුභාෂිණි

151 POSTS 0 COMMENTS
කැළනිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දර්ශනය විශේෂවේදී ගෞරව උපාධිධාරිනියකි. මනෝවිද්‍යාව හා උපදේශනය උසස් ඩිප්ලෝමා සහ ළමා මනෝවිද්‍යාව උසස් ඩිප්ලෝමාධාරිනියකි