ඔන්චිලි වාරම්

මේ අවුරුදු නිවාඩුවේ වත්තේ කොනක පොඩි දරුවන් වෙනුවෙන් ඔන්චිල්ලාවක් බඳිනව කියන්නෙ අපහසු කාරනයක් නෙවෙයි.එහෙත් ඔබ ඉඩ කඩ ඇති වත්තක නෙවේ නම් ඉන්නෙ ඒ සිහිනය තරමක් ඈත බව හිතෙයි. ඒත් නිවසේ සවිමත් බාල්කයක හෝ සිටුවා සකසාගත් යකඩ කනු හෝ ඔබේ දරුවන්ගේ සිහිනය සැබෑ කරවන්නට පාර පෙන්වයි. ඒ මුකුත්ම නැත්නම් ළමා උද්‍යානයකදී හෝ දරුවාට මේ අත්දැකීම මේ අවුරුදු සමයේ ලබා දෙන්නට පුලුවන්. අමතක කරන්න එපා.ලස්සනට මේ වාරම් ගායනා කරමින්ම ලොකු තල්ලුවක් දාන්න.

ඔන්චිලි චිලි චිල්ල මලේ
වැල්ල දිගට නෙල්ලි කැලේ
කඩන්න බැරි කටු අකුලේ
කඩා දියන් මගේ මලේ

සතර දෙයි අපි ආවේ ඔක්කොම
සතර වටට සොඳ කැරකෙන ගෙත්තම
සතර අතට අල්ලා මාලක්කම
කතර ගමට බාරයි අපි ඔක්කොම

ඉඳ ගත්තෙමි උස පුටුවක ගුවනා
බැඳ ගත්තෙමි ජය කොන්ඩය මුදුනා
ඇඳ ගත්තෙමි වතකුත් ආබරණා
වැඳ ගත්තෙමි නාරායණ සරණා

පදිනා කල විත් වැල් ඔංචිල්ලා
අඳිනා වත තද කර ඇදගල්ලා
පදිනා වැල් දෙක බුරුල් නොදෙල්ල‍ා
සොඳිනා ගී කියමින් පැදපල්ලා

මිතුර මෙනුඹ අපි එක්ව සියල්ලා
කතුර ලෙසට බැඳි රන් ඔංචිල්ලා
නතර වෙවී ගුවනේ ඔංචිල්ලා
මෙවර පදිමු අපි රන් ඔංචිල්ලා

විසි තුරු කර බැඳි රන් ඔංචිල්ලා
රිසි රිසි අය අරගෙන පැදපල්ලා
ඇසි පිය නො හෙළා බලා සිටිල්ලා
කිසි තැන නැත මේ ලෙස ඔංචිල්ලා

පුර වර මැද බැඳි රන් ඔංචිල්ලා
දුර යන තරමට පුදුම නො වෙල්ලා
වවුලන් ලෙස  කැරකෙයි ඔංචිල්ලා
අපිත් පදිමු දැන් රන් ඔංචිල්ලා

රනේ රුව සේ ඇති බාල ලදුන්ගේ
කණේ තොඩු දෙක දෙපිට වැනෙන්නේ
ඉනේ සළුව තද කර ඇද ගන්නේ
අනේ ළදුනි ඔංචිලි පැදපන්නේ

අත්ත උසං උසං උසං
ජම්බු පොකුරු සිලිං බිලිං
ලොකු අක්කේ පදිං පදිං
ජම්බු කඩං බෙදං බෙදං

වවුල් දහයි දහයි දහයි
කොක්කු දහයි දහයි දහයි
අහසේ උඩ නගියි නගියි
පදිමු අපිත් එහෙයි මෙහෙයි

ඉරු දෙවියෝ යන්නේ උඩින්
සඳ දෙවියෝ යන්නේ උඩින්
තරු බැබළෙන අහස උඩින්
නඩා ගහමු අපිත් උඩින්

– චම්මි –

Related Articles

Don't Miss


Latest Articles