රාත්‍රී ආහාරයට සුප් එකක් – Carrot & Ginger Soup

අවශ්‍ය දේවල්:

 • තෙල් මේස හැදි 1
 • කුඩාවට කපාගත් ළූණු ගෙඩි 1
 • ගාගත් ඉගුරු මේස හැදි 2
 • කපාගත් සුදු ළූණු බික් 2
 • සාදික්කා කුඩු මේස හැදි 1/2
 • එළවළු ස්ටොක් මිලි ලීටර් 850 (එළවළු වර්ග කිහිපයක් තැම්බූ වතුර)
 • කුඩාවට කපාගත් කැරට් ග්‍රෑම් 500
 • බෝංචි ග්‍රෑම් 400
 • කපාගත් ආමන්ඩ් මේස හැදි 4

සාදාගන්නා අකාරය:

 • භාජනයක් ගෙන තෙල් දමා රත්කර ගන්න.
 • ඉඟුරු, සුදු ළූණු සහ ළූණු දමා විනාඩි 5ක් බැදගන්න.
 • සාදික්කා කුඩු ද එක් කරන්න.

  කලින් සැකසූ එළවළු ස්ටොක් එක භාජනයට එකතු කරන්න.

 • කපාගත් කැරට් සහ බෝංචි එයටම එකතු කරන්න.
 • භාජනය වසා මිනිත්තු 20-25ක් පමණ තැම්බෙන්න හරින්න .
 • මෘදු ලෙස තැම්බුණු කැරට් හා බෝංචි මිශ්‍රණය බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න.
 • නැවත එළවළු ස්ටොක් එක ඇති භාජනයට දමා තම්බන්න.
 • තැම්බුණු පසු සාදික්කා කුඩු සහ ආමන්ඩ් එකතු කරන්න.

Related Articles

Don't Miss


Latest Articles