ගොරකා කල් තබා ගන්න අලුත් ක්‍රමයක්..

805

අවශ්‍ය දේවල්:

 • ගොරකා
 • ලුණු කුඩු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • මිරිස් කුඩු
 • සීනි
 • විනාකිරි

සාදාගන්නා ආකාරය:

 • ගොරකා සෝදාගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරන්න/ කොටන්න.
 • ගොරකා තද ගතියෙන් යුතු නම් ලුණු ස්වල්පයක් දමා තම්බන්න.
 • හොඳින් තම්බාගෙන පිඟානකට දමා ගන්න
 • ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, සීනි, විනාකිරි දාන්න.
 • හොඳින් අනන්න. 
 • ජීවාණුහරණය කළ බෝතලයක අසුරන්න

Comments

comments

SHARE