රාත්‍රී ආහාරයට සුප් එකක් – corn soup

අවශ්‍ය දේවල්:

 • බඩ ඉරිඟු කප් 4
 • චිකන් ස්ටොක්
 • සිහින්ව ලියා ගත් බී ළූණු
 • සිහින්ව ලියා ගත් සුදු ළූණු
 • ලුනු කුඩු තේ හැදි 1
 • හෙවී ක්‍රීම් කප් 1
 • බටර් හෝ ඔලිව් ඔයිල් තේ හැදි 1

සාදාගන්නා ආකාරය:

 1. පෑන් එකක් ලිප තබා බටර් එක්කර චොප් කර ගත් සුදු ළූණු සහ ළූණු එකතු කරන්න.
 2. එය බැදගත් පසු බඩ ඉරිඟු , චිකන් ස්ටොක් එකතු කර හොඳින් පිස ගන්න.
 3. ලිප නිවා හෙවි ක්‍රීම් එකතු කරන්න.
 4. අවශ්‍ය නම් ගම්මිරිස් හා ලුණු කුඩු ද රස අනුව එකතු කරන්න.

Related Articles

Don't Miss


Latest Articles