රස්නේ දවසට කූල් වෙන්න “Iced fruit punch”

අවශ්‍ය දේවල්:

 • අන්නාසි, කොමඩු, පිපිඤ්ඤා පෙති කීපයක්
 • දොඩම් යුශ කප් 6
 • සීනි කප් 1
 • සෝඩා කප් 4
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • කුඩු කරගත් අයිස්

සාදාගන්නා ආකාරය:

 • දොඩම් යුශ වලට සීනි එක් කර හොඳින් දිය කරගන්න.
 • එයට සෝඩා එක් කර කලවම් කර ලුණු එක් කරගන්න. රස අනුව සීනි අඩු වැඩි කරගන්න.
 • කැමති නම් එයටම ආහාර වර්ණකයක් (Food coloring) එක් කරගන්න.
 • ඉන්පසු මෙය ශීත කරගන්න.
 • අන්නාසි, කොමඩු සහ පිපිඤ්ඤා පෙති කුකී කටර් එකක් හෝ පිහියක් පාවිච්චි කර කැමති කැමති හැඩ වලට කපාගෙන ෆ්‍රිජ් එකට දමා ෆ්‍රීස් කරගන්න
 • සාදාගත් දොඩම් බීමට කුඩු කරගත් අයිස්, ෆ්‍රීස් කරගත් අන්නාසි, පිපිඤ්ඤා කොමඩු කැබලි උඩින් දමා පිළිගන්වන්න.

Related Articles

Don't Miss


Latest Articles