රාත්‍රී ආහාරයට සුප් එකක් -Potato Bacon Soup

අවශ්‍ය දේවල්:

 • බටර් මේස හැඳි 2
 • සිහින්ව ලියා ගත් ළුෑනු කෝප්ප 3/4
 • කුඩාවට කපාගත් අල කෝප්ප 2
 • වතුර කෝප්ප 1 1/2
 • වේලා ගත් උළුහාල් කොළ තේ හැඳි 1/2 (
 • ලුණු තේ හැඳි 1/2
 • ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1/4
 • Fresh milk කෝප්ප 1 3/4
 • කුඩාවට කපා බැදගත් බේකන් මේස හැඳි 3
 • වේලා ගත් පාස්ලි කොල මේස හැඳි 1ක්

සාදාගන්නා ආකාරය:

 • සාස්පානක් මඳ ගින්නේ රත් කර බටර් එකතු කරන්න
 • ළුෑනු එකතු කර දුඹුරු පාට වෙන තුරු බැදගන්න.
 • අල, වතුර, උළුහාල් කොල සහ ගම්මිරිස් එකතු කර වතුර රත් වී නටන තුරු තබන්න.
 • අල හොඳින් තැම්බෙන්නට හරින්න.
 • කිරි සහ බේකන් අල මිශ්‍රණයට එකතුකර නටන්න හරින්න.
 • ලිපෙන් බාගෙන පාස්ලි කොළ එකතු කරන්න..

Related Articles

Don't Miss


Latest Articles